ОБЩИ УСЛОВИЯ

Последна промяна: 12.12.2022 година

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Добре дошли в www.velikolepnatajena.bg ("Уеб сайтът" или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от „Великолепната жена“ ЕООД и е достъпен в цял свят.

Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите Общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези Общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на: info@velikolepnatajena.bg.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия Вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Великолепната жена“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:206173300, със седалище и адрес на управление: : гр. София, П.К. 1113, район Изгрев, ул. „132-ра“ №16, етаж Партер, телефон за контакти: +359 877 44 2222, електронна поща: info@velikolepnatajena.bg и интернет страница: www.velikolepnatajena.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.
2.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ
3.1 По смисъла на настоящите Общи условия:
а/ Доставчик е „Великолепната жена“ ЕООД
б/ Ползвател/и е/са:
- посетителите на уеб сайта www.velikolepnatajena.bg;
- лицето, което е заявило услуга от уеб-сайта на Доставчика;
- лицето, което се е абонирало да получава бюлетин по e-mail;
- лицето, което се е абонирало да получава бюлетин във Вайбър;
в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.
г/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.
д/ Вайбър Асистент е включване на телефон на Ползвателя във Вайбър група, където се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
4.1 ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Наименование на Доставчика: „Великолепната жена“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1113, район Изгрев, ул. „132-ра“ №16, етаж Партер
Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359 877 44 2222, електронна поща: info@velikolepnatajena.bg
Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
- „Великолепната жена“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206173300.

4.2 ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров"2,
тел.: 02/91-53-519
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.З,4,6,
тел.: 02/933 0565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Email: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

V. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
5.1 Доставчикът е създал уеб сайта www.velikolepnatajena.bg, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги.
5.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.
5.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА
6.1 Уеб сайтът представлява интернет портал, през който се популяризира дейността на търговското дружество „Великолепната жена“ ЕООД. Сайтът съдържа информация за провеждани програми, събития и уебинари на теми - Личен Бранд, Имидж, Стил и Етикет и др., организирани от „Великолепната жена“ ЕООД (за краткост тези събития ще бъдат, наричани „услуги“) и предоставят възможност на Ползвателите да се запишат за участие в тях. Наравно с това чрез уеб-сайта Ползвателите имат възможност да осъществят контакт с Доставчика, както и да предоставят свой адрес на електронна поща с цел да бъдат включени в списъка с адреси, на които се изпраща актуална информация, свързана с дейността на Доставчика (бюлетин) и информация за бъдещи програми, събития, уебинари, както и нови услуги въвеждани от Доставчика. Ползвателите могат да изберат да се абонират и за Вайбър Асистент, където да получават информация за бъдещи програми, събития, уебинари, както и нови услуги въвеждани от Доставчика.
6.2 Основните характеристики на предлаганите услуги са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя услуга.
6.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:
- Информация относно Доставчика;
- Всички видове услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
- Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.
6.4 Предоставяни услуги
В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:
- да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
- да заявяват услуги, които са предлагани от Доставчика;
- да извършват плащания на заявените услуги;
- да получават информация за нови програми, събития, мастър-класове и услуги, които се предлагат от Доставчика.
6.5 Доставчикът предлага за заявяване от разстояние посочените в интернет-страницата услуги.
6.6 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една предлагана услуга в своята интернет-страница..

VII. ПОРЪЧКА
7.1 За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Заявяване на услуги в интернет-страницата се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.
7.2 Ползвателите могат да заявяват желаната от тях услуга без да регистрират потребителски профил.
7.3 Заявяване на услуги от Ползватели: Ползвателите могат да заявят желаната от тях услуга, като влязат в раздела, в който услугата се предоставя. Ползвателят има достъп до тези раздели чрез бутони „Академия“, „Събития“ и „Уебинари“, разположени в горната част на интернет-страницата. Всеки от бутоните води до различен раздел. При избор на раздел, Ползвателят ще бъде препратен в нов раздел, на който ще се визуализират всички предлагани услуги от въпросния раздел:
· В раздел „Академия“ – Ще бъдат представени няколко вида обучения и консултации, разделени в категории „Код Великолепна“ и „Индивидуални програми“ – под всяко/всяка обучение/консултация ще има кратка информация за него/нея. Когато Ползвателят избере обучението/консултацията, което/която иска да посети, то Той следва да натисне бутона „Вижте повече!" и/или „Запишете се сега!“, който е разположен под информацията за всяка от услугите. Когато Ползвателят натисне бутона „Вижте повече!" ще бъде препратен в нов раздел, в който ще може да намери допълнителна информация за избраното от него обучение/консултация. За да си осигури достъп до обучението/консултацията, Ползвателят следва да натисне бутона „Запишете се сега!", след което пред Ползвателя ще се отвори прозорец за въвеждане на име, телефон и електронен адрес. При натискане на бутон "Плащане" Ползвателят ще бъде препратен към платежната платформа Stripе за осъществяване на плащане с дебитна/кредитна карта.След извършването на заплащането, Ползвателят ще получи e-mail на посочения от него адрес на електронна поща, който e-mail ще съдържа информация удостоверяваща успешното заплащане и заявяване на стоката.
· В раздел „Събития“ – Ще бъдат представени всички предстоящи събития. Всяко от събитията има свое заглавие и е представен с кратка информация. Когато Ползвателят избере събитието, което иска да посети, то той следва да натисне бутона „Вижте повече!“, разположен под всяко едно от събитията. При натискане на бутона „Вижте повече!" Ползвателят ще бъде препратен към нов раздел, в който ще може да намери допълнителна информация за въпросното събитие. За да посети събитието, Ползвателят следва да натисне бутона „Платете сега!“, след което пред Ползвателя ще се отвори прозорец за въвеждане на име, телефон и електронен адрес. При натискане на бутон "Плащане" Ползвателят ще бъде препратен към платежната платформа Stripе за осъществяване на плащане с дебитна/кредитна карта.След извършването на заплащането, Ползвателят ще получи e-mail на посочения от него адрес на електронна поща, който e-mail ще съдържа информация удостоверяваща успешното заплащане и заявяване на стоката.
· В раздел „Уебинари“ – Ще бъдат представени всички предстоящи уебинари. Всеки от уебинарите има свое заглавие и е представен с кратка информация. Когато Ползвателят избере уебинара, който иска да посети, то Той следва да натисне бутона „Вижте повече“. Ползвателят ще бъде препратен в нов раздел, в който ще може да намери допълнителна информация за избрания от него уебинар. За да си осигури достъп до уебинара, Ползвателят следва да натисне бутона „Вземете сега!“, след което пред Ползвателя ще се отвори прозорец за въвеждане на име, телефон и електронен адрес. При натискане на бутон "Плащане" Ползвателят ще бъде препратен към платежната платформа Stripе за осъществяване на плащане с дебитна/кредитна карта.След извършването на заплащането, Ползвателят ще получи e-mail на посочения от него адрес на електронна поща, който e-mail ще съдържа информация удостоверяваща успешното заплащане и заявяване на стоката.
7.4. При определени заявени от Ползвателя услуги се създават Лични кабинети. Личните кабинети се създават автоматично след заплащане на заявената услуга. След заплащане, на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща ще бъдат изпратени потребителско име и парола, с които Ползвателят ще получи достъп до Личния кабинет. В случай, че Ползвателят преди заплащането вече е създал личен кабинет със същия e-mail, заявената услуга ще бъде автоматично добавена във вече създадения Личен кабинет.
7.5 Доставчикът потвърждава успешното заплащане и заявяване на услугата чрез изпращане на e-mail на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в чието съдържание се потвърждава успешното заплащане и заявяване на услугата. Ползвателят получава e-mail и от платежната платформа Stripe, под формата на разписка
относно заплатена сума, дата, час, платежен инструмент и номер на поръчка. Изпратеното по e-mail потвърждение на услугата се счита за сключване на договор за предоставяне на услуга от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения e-mail не е достигнал до Ползвателя.
7.6 Със заявяване на услугата, Ползвателят предоставя своето изрично съгласие услугата да бъде предоставена в конкретните дата, час и място, които са посочени в кратката информация, представяща въпросната услуга. С предоставяне на услугата от страна на Доставчика се счита, че Доставчикът е изпълнил своите задължения по договора за предоставяне на услуги, а със самото предоставяне на услугата Ползвателят губи правото си да се откаже от нея.
7.7 Доставчикът има право да откаже предоставянето на услуги, за които има основание да смята, че съдържат некоректни данни. Доставчикът уведомява Ползвателите за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 36 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът отказва предоставянето на услугата поради невъзможност да бъде предоставена.

VIII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
8.1 Цените на услугите предлагани в интернет-страницата на Доставчика са посочени в български лева. Посочените цени са за еднократно предоставяне на услугите.
8.2 Плащанията на поръчаните стоки се правят чрез платежната система Stripe.
8.3 Ползвателят заплаща авансово на Доставчика цялата цена на заявената чрез интернет-страницата на Доставчика услуга. В случай, че валутата на карта, с която е било извършено плащането се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на издателя на картата.

IX. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА
9.1 Доставчикът предоставя заявените от Ползвателя услуги в конкретни дата, час и място, които са предварително известни и посочени в кратката информация, с която въпросната услуга е представена. В някои от случаите услугите могат да бъдат предоставени и от разстояние – тази особеност е изрично посочена в кратката информация, с която услугата е представена и в такъв случай услугата ще бъде предоставена чрез платформата “Zoom" или друга подобна.
9.2 Веднъж предоставена услугата, заплатената цена на предоставената услуга не подлежи на възстановяване.
9.3 В случай, че Доставчикът не е в състояние да предостави услугата, то Доставчикът се задължава да възстанови заплатената от Ползвателя сума.
9.4 В случай, че предоставянето на услугата се налага да бъде отложено за друг ден, то Ползвателят има право да му бъде възстановена заплатената сума или да избере предоставянето на услугата да бъде прехвърлено за друг ден, при възможност за това и посочване на нова дата за предоставяне на услуга (достъп до среща, обучение, семинар или уебинар).

X. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА. РЕКЛАМАЦИИ
10.1 Ползвателят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от заявеното от него събитие, уебинар, мастър клас, програма, маратон, среща, обучение, консултация и други, които се провеждат онлайн - до преди започването на съответното събитие, уебинар, мастър клас, програма, маратон, среща, обучение, консултация и други. В случай, че Ползвателят желае да упражни правото си на отказ, последният следва да уведоми, в посочения в предходното изречение срок, Доставчика за това на info@velikolepnatajena.bg.
10.2 Ползвателят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите няма право да се откаже от заявената услуга, ако нейното предоставяне е започнало или услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика. С потвърждаване, че Ползвателят приема настоящите Общи условия, Ползвателят предоставя на Доставчика съгласие и потвърждение от негова страна, че е наясно, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика или след като изпълнението на услугата е започнало.
10.3 Ползвателят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от заявено от него събитие, мастър клас, програма, среща, обучение, консултация и други, които се провеждат на живо най-късно в 7-дневен срок преди датата на съответното събитие, мастър клас, програма, среща, обучение, консултация и други. В случай, че Ползвателят желае да упражни правото си на отказ, последният следва да уведоми, в посочения в предходното изречение срок, Доставчика за това на e-mail info@velikolepnatajena.bg.

XI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА
11.1 В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ в посочените в чл.9 от настоящите Общи условия срокове, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора.
11.2 Тъй като сумата ще бъде заплатена през платежната система Stripe, то сумата ще бъде възстановена по картовата сметка, от която Ползвателят е извършил плащането
11.3 Доставчикът уведомява Ползвателя по e-mail за извършеното възстановяване на заплатената сума.

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
12.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне предоставянето на услугата или разминаване на предоставената услуга с договореното, ако то се дължи на “непреодолима сила" (форсмажор). Под “непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: болест, пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
12.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XIII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
13.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
13.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
13.3 Ползвателят има право да осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.
13.4 Ползвателят има право да заяви предлаганите от Доставчика услуги и да извърши плащания, свързани с тях.
13.5 Ползвателят има право да получава информация за нови услуги, програми, събития и мастър-класове, които се предлагат от Доставчика.
13.6 Ползвателят няма право да публикува съдържание, което нарушава права на интелектуалната собственост на Доставчика или трети лица.
13.7 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.
13.8 Ползвателят няма право да публикува съдържание, което е в нарушение на законовите разпоредби.
13.9 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
13.10 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
13.11 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.
13.12 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
13.13 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
13.14 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
13.15 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.
13.16 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
13.17 Ползвателят няма право да изпраща „spam", “junk mail", “chain letter" или каквито и да е било Непоискани търговски съобщения.
13.18 Ползвател на услуга предоставяна от Доставчика, която услуга се предоставя през онлайн платформа няма право да споделя предоставения му от Доставчика линк на трети лица относно закупените от него услуги.

XIV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
14.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
14.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва програми, услуги, събития и мастър-класове в уеб сайта.
14.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за заявяване услуги в интернет-страницата.
14.4 Доставчикът има право да отменя непотвърдени поръчки.
14.5 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.
14.6 Доставчикът след получаване на плащането се задължава да предостави заявената от Ползвателя услуга в съответствие с договореното.

XV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
15.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта на Доставчика.

XVI. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
16.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.
16.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.
16.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.
16.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.
16.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.
16.6 Доставчикът не носи отговорност за насоки и мнения изложени по време на предоставяне на услугите от Доставчика на Ползвателя и по никакъв начин не са задължителни за Ползвателя и не обвързват с каквото и да е било Доставчика.
16.7 Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Ползвателят разбира и тълкува цялата информация, до която Ползвателят има достъп вследствие на предоставените от Доставчика на Ползвателя услуги. Доставчикът не носи отговорност в случай на претърпени вреди от Ползвателя или от трети лица, които са причинени от погрешно разбиране и тълкуване на такава информация от Ползвателя.
16.8 Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикуванo на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.
16.9 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на услугите. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XVII. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ
17.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.
17.2 Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн заявка за услуги, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...
17.3 С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн заявени услуги, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.
17.4 В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.
17.5 Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

XVIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
18.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), „Facebook" бутон, “YouTube" бутон, „Instagram" бутон, както и връзка към чат бот платформата "Smart Sender", връзка към маркетинг платформата "SendPulse", връзка към платежната система „Stripe“ и връзка към платформата „Tilda Publishing“, върху която е разработен настоящият уеб-сайт. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

XIX. АБОНАМЕНТ
19.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на имена и адрес на електронна поща в списък, на който e-mail адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика програми, събития, услуги и уебинари. Абонирането за бюлетин е възможно след попълване на формуляр озаглавен „Бъдете част от Кръгът на Великолепната Жена!“, който се намира в долната част на всяка от уеб-страниците на сайта. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „unsubscribe" при получаването на бюлетин. Ползвателят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин по реда посочен в раздел XIV от политиката за поверителност на Доставчика. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.
19.2 Абониране за Вайбър Асистент е присъединяване на Ползвателя в група във Вайбър където се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика програми, събития, услуги и уебинари. Абонирането за Вайбър Асистент е възможно след натискане на бутон "Натиснете да се абонирате!". Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „Stop Messages" във Вайбър. Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XX. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
20.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, снимки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с изключение на Общите условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки, които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на услугите, е изключителна собственост на Доставчика. Общите условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки, които са предоставени на Доставчика за целите на представянето на услугите са изключителна собственост на лицата, с които Доставчикът е сключил съответните договори. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.
20.2 Всички материали, бланки, помощни средства и други подобни, които Доставчикът предостави на Ползвателя във връзка с предоставяне на услугите са предмет на авторско право и са изключителна собственост на Доставчика. В този смисъл Ползвателят няма право да разпространява, продава, копира, променя, модифицира, публикува или да възпроизвежда под каквато и да е форма тези материали, бланки, помощни средства и др. без знанието и изричното писмено разрешение на Доставчика.
20.3 Съдържанието на сайта на Доставчика, както и материалите, бланките, помощните средства и др., предоставени от Доставчика във връзка с предоставянето на услугите, може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света и до колкото това е необходимо за предоставяне на съответната услуга.
20.4 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.
20.5 Използването на материалите, бланките, помощните средства и др., описани в алинея втора на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателят поема цялата отговорност от използването на материалите, бланките, помощните средства и др. в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди, както и да откаже да предостави услуга.
20.6 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
20.7 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.
20.8 Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.
XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.
21.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
21.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
21.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.
21.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата "Последна промяна" в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.
21.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на +359 877 44 2222 или на info@velikolepnatajena.bg.